مقاومت ثابت و متغیر Var & Fix Resistor

مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 100k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 10k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 50k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 2k اهم
5,000 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 5k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 20k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر پتانسیومتر POT-Var-Res 100K
1,500 ریال
مقاومت متغیر پتانسیومتر POT-Var-Res 10K
1,500 ریال
مقاومت متغیر پتانسیومتر POT-Var-Res 1K
1,500 ریال
مقاومت متغیر پتانسیومتر POT-Var-Res 2.2K
1,500 ریال
مقاومت متغیر پتانسیومتر POT-Var-Res 50K
1,500 ریال
مقاومت متغیر پتانسیومتر POT-Var-Res 3.3K
1,500 ریال
مقاومت متغیر پتانسیومتر POT-Var-Res 30K
1,500 ریال
مقاومت متغیر پتانسیومتر خوابیده POT-Var-Res 50K
1,500 ریال
مقاومت متغیر پتانسیومتر خوابیده POT-Var-Res 100K
1,500 ریال
مقاومت متغیر مولتی ترن M-T-R 1K
3,500 ریال
مقاومت متغیر مولتی ترن M-T-R 10K
3,500 ریال
مقاومت متغیر مولتی ترن M-T-R 2.2K
3,500 ریال
مقاومت متغیر مولتی ترن M-T-R 20K
3,500 ریال
بسته مقاومت های کاربردی در رباتیک E-Com
140,000 ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو
1,500 ریال
مقاومت عمومی کربنی 0 اهم
150 ریال
مقاومت عمومی کربنی 10 اهم
150 ریال
مقاومت عمومی کربنی 22 اهم
150 ریال
مقاومت عمومی کربنی 47 اهم
150 ریال
مقاومت عمومی کربنی 100 اهم
150 ریال
مقاومت عمومی کربنی 150 اهم
150 ریال
مقاومت عمومی کربنی 220 اهم
150 ریال
مقاومت عمومی کربنی 330 اهم
150 ریال
مقاومت عمومی کربنی 470 اهم
150 ریال
اشتراک در مقاومت ثابت و متغیر Var & Fix Resistor