چرخ دنده Gear

چرخ زنجیر 12 دنده قطر 28 mm
17,500 ریال
چرخ زنجیر 12 دنده قطر 28 mm
16,000 ریال
بوش فلزی 4
3,000 ریال
چرخ دنده خورشیدی 95 دنده - قطر65 میلی متر
18,500 ریال
چرخ دنده خورشیدی 57 دنده - قطر40 میلی متر
17,500 ریال
چرخ دنده تاجی 50 دنده - قطر35 میلی متر
16,500 ریال
چرخ دنده خورشیدی 20 دنده - قطر 15 میلی متر
14,500 ریال
چرخ دنده ساده 72 دنده سری Net-Robic
9,500 ریال
چرخ دنده ساده حلزونی سری Net-Robic
9,500 ریال
چرخ دنده ساده 24 دنده سری Net-Robic
4,700 ریال
چرخ دنده شانه ای سری Net-Robic
95,000 ریال
اشتراک در چرخ دنده Gear