پولی Pulley

قرقره آلومینیمی بزرگ
10,000 ریال
قرقره آهنی کوچک
7,000 ریال
قرقره پلاستیکی کوچک
5,000 ریال
پولی پلاستیکی شفت 4.5
6,500 ریال
بوش فلزی 4
3,000 ریال
پولی پلاستیکی بزرگ قطر 36 mm
16,500 ریال
پولی پلاستیکی متوسط قطر 25 mm
15,000 ریال
اشتراک در پولی Pulley