منبع تغذیه Power Supply

منبع تغذیه دیجیتالی
2,465,000 ریال
منبع تغذیه ترانسی رومیزی 6 حالته 12-3 ولت ، 2 آمپر
240,000 ریال
منبع تغذیه ترانسی رومیزی 6 حالته 12-3 ولت ، 4 آمپر
260,000 ریال
منبع تغذیه ترانسی رومیزی 6 حالته 12-3 ولت ، 6 آمپر
310,000 ریال
منبع تغذیه ترانسی رومیزی 6 حالته 12-3 ولت ، 8 آمپر
518,000 ریال
اشتراک در منبع تغذیه Power Supply