سازه ها و قطعات جانبی نت روبیک مانند لگو به شکل پینی به هم متصل می شوند.
NetRobic مخفف کلمات Network – Robotic – Cubic به معنای مکعب مشبک رباتیکی است . این سازه ها به شکل معکبی و به صورت شبکه شبکه و مشابه لِگو تولید شده اند. در حال حاضر ، در سری نِت رُوبیک 3 عدد چرخ دنده هم وجود دارد که با سازه ها منطبق است. و توسط اتصالات جانبی به آسانی به سازه ها وصل می شود .

در حال نمایش 3 نتیجه