کلید سوئیچ شستی Key Switch button

کلید تغذیه فشاری 2 حالته 6 پایه
2,000 ریال
دیپ سوئیچ 12 کانال
7,300 ریال
دیپ سوئیچ 10 کانال
6,000 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-8p
4,300 ریال
دیپ سوئیچ 7 کانال
5,000 ریال
دیپ سوئیچ 4 کانال
5,700 ریال
دیپ سوئیچ 1 کانال
3,500 ریال
کلید کشویی 2 حالته 6 پایه
2,000 ریال
کلید کشویی 2 حالته 3 پایه
1,500 ریال
کلید الاکلنگی 2 حالته 3 پایه
9,000 ریال
کلید الاکلنگی 2 حالته 6 پایه
10,000 ریال
کلید آموزشی 2 حالته فشاری
5,500 ریال
کلید آموزشی 2 حالته تیغه ای
4,500 ریال
کلید تغذیه 2 حالته (مینی راکر) 2 پایه
4,000 ریال
کلید تغذیه 2 حالته (راکر بزرگ) 2 پایه
7,000 ریال
کلید تغذیه 2 حالته چراغ دار 2 پل
10,000 ریال
میکروسوئیچ اهرم 18 mm
6,600 ریال
میکروسوئیچ اهرم 23 mm
8,000 ریال
میکروسوئیچ اهرم 40 mm
10,000 ریال
میکروسوئیچ کوچک اهرم 11 mm
8,000 ریال
کلید لمسی / TACTILE دسته 1.5 پایه 9 ، 2پین
1,000 ریال
کلید لمسی / TACTILE دسته 2 پایه 3 ، 4پین
1,000 ریال
کلید لمسی / TACTILE دسته 3 پایه 3.5 ، 2پین
1,000 ریال
کلید لمسی / TACTILE دسته 6 پایه 4 ، 4پین
1,000 ریال
جامپر پلاستیکی 2×1 گام 0.1inch ته بسته
300 ریال
جامپر پلاستیکی 2×1 گام 0.1inch ته باز
350 ریال
اشتراک در کلید سوئیچ شستی Key Switch button