کلید سوئیچ شستی Key Switch button

کلید فشاری دو حالته 6 پین
2,000 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-12p
7,300 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-10p
6,000 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-8p
4,300 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-7p
5,000 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-4p
5,700 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-1p
3,500 ریال
کلید دوحالته کشویی 6 پین
2,000 ریال
کلید دوحالته کشویی 3 پین
1,500 ریال
کلید الاکلنگی 3 پین
9,000 ریال
کلید الاکلنگی 6 پین
10,000 ریال
میکروسوئیچ کوچک
6,600 ریال
میکروسوئیچ متوسط
8,000 ریال
میکروسوئیچ بزرگ
10,000 ریال
جامپر پلاستیکی 2×1 گام 0.1inch
300 ریال
کلید دو حالته آموزشی فشاری
5,500 ریال
کلید دو حالته آموزشی تیغه ای
4,500 ریال
کلید لمسی / TACTILE دسته 1.5 پایه 9 ، 2پین
1,000 ریال
کلید لمسی / TACTILE دسته 2 پایه 3 ، 4پین
1,000 ریال
کلید لمسی / TACTILE دسته 6 پایه 4 ، 4پین
1,000 ریال
کلید تغذیه 2 حالته راکر کوچک
4,000 ریال
کلید تغذیه 2 حالته راکر بزرگ
7,000 ریال
کلید تغذیه 2 حالت 2 پل چراغدار
10,000 ریال
اشتراک در کلید سوئیچ شستی Key Switch button