کنترلر با ورودی شمارنده (خروجی انکدر)

اشتراک در کنترلر با ورودی شمارنده (خروجی انکدر)