پلاستیکی Plastic

بست موتور دایره ای مسطح
3,500 ریال
بست موتور کوچک
3,500 ریال
سازه های اتصالات مکانیکی (1) 24 قطعه
25,000 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector از هر تبدیل یک جفت
25,000 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S2
2,500 ریال
سازه های خطی 3 مدل زیردسته: linear-12p
1,000 ریال
سازه های خطی 3 مدل زیردسته: linear-10p
1,000 ریال
سازه های خطی 3 مدل زیردسته: linear-7p
1,000 ریال
بست موتور نبشی ساده زیردسته: motor-holder-2side-L
5,000 ریال
بست موتور نبشی ساده زیردسته: motor-holder-2side-S
4,000 ریال
شاسی دو ور خم پلاستیکی (U شکل)
12,000 ریال
شاسی دو ور خم پلاستیکی دو تکه
12,000 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: NR10-60 بسته 60 تایی
45,000 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: 12 سوراخ
850 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: 10 سوراخ
750 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: 7 سوراخ
700 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: 3 سوراخ
1,200 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: 2 سوراخ
850 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: 5 سوراخ
600 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: منحنی شیاردار
650 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: سپر / صفحه سنسور 2 سوراخ
1,100 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: شاخک 4 سوراخ - 130 درجه
600 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: شاخک 9 سوراخ - 120 درجه
600 ریال
سازه 12 سوراخ 12 سانتی
800 ریال
اشتراک در پلاستیکی Plastic