پلاستیکی Plastic

بست موتور دایره ای مسطح
3,500 ریال
بست موتور کوچک
3,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector از هر تبدیل یک جفت
25,000 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S2
2,500 ریال
سازه های خطی 3 مدل زیردسته: linear-12p
1,000 ریال
سازه های خطی 3 مدل زیردسته: linear-10p
1,000 ریال
سازه های خطی 3 مدل زیردسته: linear-7p
1,000 ریال
بست موتور نبشی ساده زیردسته: motor-holder-2side-L
5,000 ریال
بست موتور نبشی ساده زیردسته: motor-holder-2side-S
4,000 ریال
شاسی دو ور خم پلاستیکی (U شکل)
12,000 ریال
شاسی دو ور خم پلاستیکی دو تکه
12,000 ریال
سازه های اتصالات مکانیکی (1) 24 قطعه
25,000 ریال
سازه ضحیم اتصال I3 با سوارخ کنار
900 ریال
سازه ضحیم اتصال I4 با سوارخ کنار
900 ریال
سازه ضحیم اتصال L4 با سوارخ کنار
900 ریال
سازه ضحیم اتصال L5 با سوارخ کنار
900 ریال
سازه ضحیم اتصال T4 با سوارخ کنار
900 ریال
سازه ضحیم اتصال U با سوارخ کنار
900 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: NR10-60 بسته 60 تایی
45,000 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: 12 سوراخ
850 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: 10 سوراخ
750 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: 7 سوراخ
700 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: 3 سوراخ
1,200 ریال
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 زیردسته: 2 سوراخ
850 ریال
اشتراک در پلاستیکی Plastic