قطعات الکترونیک

ایزولاتور پورت سریال (تازه کاران حتما توجه کنند)
200,000 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 100k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 10k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 50k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 2k اهم
5,000 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 5k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 20k اهم
4,500 ریال
صفحه کلید 4*4 / key board
50,000 ریال
بسته خازن های عدسی متداول در الکترونیک
50,000 ریال
آپ امپ lm358
2,500 ریال
بازر buzzer زیردسته: HXD-Buzzer-12v
6,500 ریال
بازر buzzer زیردسته: HXD-Buzzer-5v
7,500 ریال
دات ماتریس
40,000 ریال
دیود نورانی-5mm-آبی
600 ریال
دیود نورانی-5mm-سبز
600 ریال
دیود نورانی-5mm-قرمز
600 ریال
دیود نورانی-5mm-سفید
700 ریال
کلید فشاری دو حالته 6 پین
2,000 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-12p
7,300 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-10p
6,000 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-8p
4,300 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-7p
5,000 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-4p
5,700 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-1p
3,500 ریال
کلید دوحالته کشویی 6 پین
2,000 ریال
کلید دوحالته کشویی 3 پین
1,500 ریال
خازن الکترولیت-50V-1U
800 ریال
خازن الکترولیت-25V-100U
1,200 ریال
خازن الکترولیت-16V-47U
1,200 ریال
خازن سرامیک-25V-47NF-473
500 ریال
اشتراک در قطعات الکترونیک