قطعات الکترونیک

ایزولاتور پورت سریال (تازه کاران حتما توجه کنند)
200,000 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 100k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 10k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 50k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 2k اهم
5,000 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 5k اهم
4,500 ریال
مقاومت متغیر 3 پایه ولوم 20k اهم
4,500 ریال
صفحه کلید 4*4 / key board
50,000 ریال
آپ امپ lm358
2,500 ریال
بازر buzzer زیردسته: HXD-Buzzer-12v
6,500 ریال
بازر buzzer زیردسته: HXD-Buzzer-5v
7,500 ریال
دات ماتریس
40,000 ریال
کلید تغذیه فشاری 2 حالته 6 پایه
2,000 ریال
دیپ سوئیچ 12 کانال
7,300 ریال
دیپ سوئیچ 10 کانال
6,000 ریال
دیپ سوئیچ DIP-switch-n-channel-8p
4,300 ریال
دیپ سوئیچ 7 کانال
5,000 ریال
دیپ سوئیچ 4 کانال
5,700 ریال
دیپ سوئیچ 1 کانال
3,500 ریال
کلید کشویی 2 حالته 6 پایه
2,000 ریال
کلید کشویی 2 حالته 3 پایه
1,500 ریال
خازن الکترولیت-50V-1U
800 ریال
خازن الکترولیت-25V-100U
1,200 ریال
خازن الکترولیت-16V-47U
1,200 ریال
خازن سرامیک-25V-47NF-473
500 ریال
خازن سرامیک-25V-10NF-103
250 ریال
خازن سرامیک-25V-100NF-104
700 ریال
خازن سرامیک-25V-15PF-15
150 ریال
خازن سرامیک-25V-22PF-22
150 ریال
خازن سرامیک-25V-27PF-27
150 ریال
اشتراک در قطعات الکترونیک