سوکت کانکتور سرسیم ترمینال Sucket Connector Terminal

پین هدر تک ردیف مادگی 40 تایی
2,700 ریال
پین هدر تک ردیف نری 40 تایی
1,500 ریال
پین هدر دوردیف نری 40 تایی
2,900 ریال
پین هدر تک ردیف نری 40 تایی پایه بلند
3,500 ریال
سوکت آی سی عادی زیردسته: IC_souket-8p
600 ریال
سوکت آی سی عادی زیردسته: IC_souket-14p
700 ریال
سوکت آی سی عادی زیردسته: IC_souket-16p
850 ریال
سوکت آی سی عادی زیردسته: IC_souket-18p
900 ریال
سوکت آی سی عادی زیردسته: IC_souket-20p
900 ریال
سوکت آی سی عادی زیردسته: IC_souket-32p
2,000 ریال
سوکت آی سی عادی زیردسته: IC_souket40p
2,400 ریال
سوکت آی سی عادی زیردسته: IC_souket-6p
500 ریال
سوکت آی سی عادی زیردسته: IC_souket28p
1,000 ریال
بلوک ترمینال دوطرفه صاف KEFA 2 پین
2,700 ریال
بلوک ترمینال دوطرفه صاف زیردسته: KEFA 3 پین
4,000 ریال
بلوک ترمینال دوطرفه صاف زیردسته: KEFA 4 پین
5,500 ریال
سر سیم (wire shoe) وایر شو × 10 زیردسته: wire shoe-05
10,000 ریال
سر سیم (wire shoe) وایر شو × 10 زیردسته: wire shoe-0.75
10,000 ریال
سر سیم (wire shoe) وایر شو × 10 زیردسته: wire shoe-1
10,000 ریال
سر سیم (wire shoe) وایر شو × 10 زیردسته: wire shoe-1.5
10,000 ریال
سر سیم (wire shoe) وایر شو × 10 زیردسته: wire shoe-2.5
10,000 ریال
سر سیم (wire shoe) وایر شو × 10 زیردسته: wire shoe-4
10,000 ریال
سر سیم (wire shoe) وایر شو × 10 زیردسته: wire shoe-4
10,000 ریال
بلوک ترمینال دوطرفه قائمه KEFA-RA-2p
2,700 ریال
بلوک ترمینال دوطرفه قائمه زیردسته: KEFA-RA-3p
4,000 ریال
بلوک ترمینال پیچی ساده BT-KF300R-5.0-2p
2,400 ریال
بلوک ترمینال پیچی ساده BT-KF300R-5.0-3p
3,000 ریال
نوار فرم سایز 6
150,000 ریال
نوار فرم سایز 10
200,000 ریال
کانکتور مخابراتی2پین سیم دار
2,500 ریال
اشتراک در سوکت کانکتور سرسیم ترمینال Sucket Connector Terminal