خازن Capacitor

خازن الکترولیت-50V-1U
800 ریال
خازن الکترولیت-25V-100U
1,200 ریال
خازن الکترولیت-16V-47U
1,200 ریال
خازن سرامیک-25V-47NF-473
500 ریال
خازن سرامیک-25V-10NF-103
250 ریال
خازن سرامیک-25V-100NF-104
700 ریال
خازن سرامیک-25V-15PF-15
150 ریال
خازن سرامیک-25V-22PF-22
150 ریال
خازن سرامیک-25V-27PF-27
150 ریال
خازن الکترولیت-25V-10U
800 ریال
خازن الکترولیت-16V-22U
800 ریال
خازن الکترولیت-25V-22U
800 ریال
خازن الکترولیت-50V-2.2U
800 ریال
خازن الکترولیت-50V-47U
1,200 ریال
خازن الکترولیت-25V-47U
1,200 ریال
خازن الکترولیت-25V-220U
1,200 ریال
خازن الکترولیت-25V-470U
1,500 ریال
خازن الکترولیت-16V-10U
800 ریال
خازن الکترولیت-25V-1000U
1,500 ریال
خازن سرامیک-25V-1NF-102
150 ریال
بسته خازن های عدسی و الکترولیت
200,000 ریال
بسته خازن های عدسی متداول در الکترونیک
50,000 ریال
اشتراک در خازن Capacitor