ترانزیستور Transistor

ترانزیستور MFET-NC-IRF540
12,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-TIP41
5,000 ریال
ترانزیستور BJT-PNP-TIP42
5,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BD137
1,800 ریال
ترانزیستور BJT-PNP-BD138
1,800 ریال
ترانزیستور BJT-PNP-BD140
1,800 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BC517
5,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BD679A
6,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BDX53
12,000 ریال
ترانزیستور BJT-PNP-BDX54
12,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BC337
500 ریال
ترانزیستور BJT-PNP-BC327
500 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BC547
1,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BC548
1,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-SS8050
1,000 ریال
ترانزیستور BJT-PNP-SS8550
1,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-C945
500 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-2N2222A
10,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-KSP2222A
1,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BC237B
500 ریال
اشتراک در ترانزیستور Transistor