ترانزیستور Transistor

ترانزیستور MFET-NC-IRF540
12,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-SS8050
1,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BD679
6,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-TIP41
5,000 ریال
ترانزیستور BJT-PNP-TIP42
5,000 ریال
ترانزیستور BJT-PNP-BD138
1,800 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BD139
1,800 ریال
ترانزیستور BJT-PNP-BD140
1,800 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BC517
5,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BD679
6,000 ریال
ترانزیستور BJT-NPN-BDX53
12,000 ریال
ترانزیستور BJT-PNP-BDX54
12,000 ریال
اشتراک در ترانزیستور Transistor