برد بورد و فیبر مسی Breadboard Fiber

بِرِدبُرد 830 سوراخ کیفیت A
120,000 ریال
بِرِد بُرد 400 سوراخ کیفیت A - شفاف
110,000 ریال
بِرِدبُرد 830 سوراخ کیفیت A - شفاف
200,000 ریال
بِرِد بُرد 170 سوراخ کیفیت B
30,000 ریال
PCB-Bread.Board
35,000 ریال
بِرِد بُرد 270 سوراخ کیفیت A
50,000 ریال
فیبر مسی سوراخ دار 250 سوراخ
6,500 ریال
فیبر مسی سوراخ دار 567 سوراخ
11,500 ریال
فیبر مسی سوراخ دار 1000 سوراخ
19,200 ریال
فیبر مسی سوراخ دار 4000 سوراخ
62,000 ریال
بُرد مدار چاپی آماده (حساس شده)
60,000 ریال
برد بورد 270 سوراخ کیفیت B
45,500 ریال
برد بورد 840 سوراخ کیفیت B
50,000 ریال
اشتراک در برد بورد و فیبر مسی Breadboard Fiber