مونتاژ و قلع کاری Montage Soldering

روکش حرارتی 18mm
19,000 ریال
روکش حرارتی زیردسته: temp_cover 10mm
10,000 ریال
روکش حرارتی زیردسته: temp_cover 6mm
6,000 ریال
روکش حرارتی زیردسته: temp_cover 4mm
6,000 ریال
روکش حرارتی 20mm
20,000 ریال
سیم لحیم (قلع) و روغن جیبی
6,000 ریال
اسپری سرد کننده/Perfects Freeze
350,000 ریال
اشتراک در مونتاژ و قلع کاری Montage Soldering