سیم و کابل Wire Cable

روکش حرارتی 18mm
19,000 ریال
روکش حرارتی زیردسته: temp_cover 10mm
10,000 ریال
روکش حرارتی زیردسته: temp_cover 6mm
6,000 ریال
روکش حرارتی زیردسته: temp_cover 4mm
6,000 ریال
روکش حرارتی 20mm
20,000 ریال
بسته سیم افشان 4 رنگ 0.25
50,000 ریال
بسته سیم مفتولی 4 رنگ 0.25
55,000 ریال
اشتراک در سیم و کابل Wire Cable