استپر Stepper

موتور استپر ST35
100,000 ریال
موتور استپر ST24
70,000 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector از هر تبدیل یک جفت
25,000 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S2
2,500 ریال
آی سی کنترل موتور L298
66,500 ریال
استپ موتور 1.8 درجه - 6v فوجی ژاپن
200,000 ریال
استپ موتور 1.8 درجه - RDM57 - 12v
150,000 ریال
استپ موتور 1.8 درجه - Minebea - 2K.cm - 24v
350,000 ریال
استپ موتور 1.8 درجه - ASMO - 3K.cm - 24v ژاپن
390,000 ریال
انکدر مکانیکی شفت 4 و 6 (20 و 30 پالس) زیردسته: Robo-Encoder 20 پالس ، شفت شش PENC3820H6
23,000 ریال
انکدر مکانیکی شفت 4 و 6 (20 و 30 پالس) زیردسته: Robo-Encoder 20 پالس ، شفت چهار PENC3820H4
23,000 ریال
انکدر مکانیکی شفت 4 و 6 (20 و 30 پالس) زیردسته: Robo-Encoder 30 پالس ، شفت شش PENC3830H6
23,000 ریال
انکدر مکانیکی شفت 4 و 6 (20 و 30 پالس) زیردسته: Robo-Encoder 30 پالس ، شفت چهار PENC3830H4
23,000 ریال
بست موتور فلزی روکش دار زیردسته: coverage_motor_grip-15
1,600 ریال
بست موتور فلزی روکش دار زیردسته: coverage_motor_grip-25
2,700 ریال
بست موتور فلزی روکش دار زیردسته: coverage_motor_grip-20
2,100 ریال
بست موتور فلزی روکش دار زیردسته: coverage_motor_grip-35
4,000 ریال
استپ موتور 12 ولت 15 درجه AIRPAX
70,000 ریال
استپ موتور 7.5 درجه - RDM37 - 6v
80,000 ریال
اشتراک در استپر Stepper