ابزار سوراخ کاری Drilling Tools

انواع مته ریز 0.1mm-3mm زیردسته: 0.1-4drill-سایز مته ریز: بسته 2×8 مته (از 8 سایز یک جفت)
76,000 ریال
انواع مته ریز 0.1mm-3mm زیردسته: 0.1-4drill-سایز مته ریز: 0.6mm
4,000 ریال
انواع مته ریز 0.1mm-3mm زیردسته: 0.1-4drill-سایز مته ریز: 0.7mm
4,000 ریال
انواع مته ریز 0.1mm-3mm زیردسته: 0.1-4drill-سایز مته ریز: 0.8mm
4,000 ریال
انواع مته ریز 0.1mm-3mm زیردسته: 0.1-4drill-سایز مته ریز: 1mm
4,000 ریال
انواع مته ریز 0.1mm-3mm زیردسته: 0.1-4drill-سایز مته ریز: 1.5mm
4,500 ریال
انواع مته ریز 0.1mm-3mm زیردسته: 0.1-4drill-سایز مته ریز: 2mm
5,500 ریال
انواع مته ریز 0.1mm-3mm زیردسته: 0.1-4drill-سایز مته ریز: 2.5mm
6,500 ریال
انواع مته ریز 0.1mm-3mm زیردسته: 0.1-4drill-سایز مته ریز: 3mm
7,000 ریال
سه نظام 1.2-0.5 mm
68,000 ریال
دریل دستی فشاری
110,000 ریال
دریل سه نظام دستی (جیبی)
60,000 ریال
اشتراک در ابزار سوراخ کاری Drilling Tools