سازه های مکانیکی Mechanical Structure

بست موتور نبشی دو طرف سوراخ
4,500 ریال
بست موتور دایره ای مسطح
3,500 ریال
بست موتور کوچک
3,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector از هر تبدیل یک جفت
25,000 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S2
2,500 ریال
سازه های خطی 3 مدل زیردسته: linear-12p
1,000 ریال
سازه های خطی 3 مدل زیردسته: linear-10p
1,000 ریال
سازه های خطی 3 مدل زیردسته: linear-7p
1,000 ریال
بست موتور نبشی ساده زیردسته: motor-holder-2side-L
5,000 ریال
بست موتور نبشی ساده زیردسته: motor-holder-2side-S
4,000 ریال
بست موتور نبشی یک طرف سوراخ
4,000 ریال
شاسی دو ور خم پلاستیکی (U شکل)
12,000 ریال
شاسی دو ور خم پلاستیکی دو تکه
12,000 ریال
بست موتور فلزی روکش دار زیردسته: coverage_motor_grip-15
1,600 ریال
بست موتور فلزی روکش دار زیردسته: coverage_motor_grip-25
2,700 ریال
بست موتور فلزی روکش دار زیردسته: coverage_motor_grip-20
2,100 ریال
بست موتور فلزی روکش دار زیردسته: coverage_motor_grip-35
4,000 ریال
محورساده بزرگ 14 سانتی
3,300 ریال
محورساده متوسط 12 سانتی
3,100 ریال
محورساده کوچک 10 سانتی
2,900 ریال
محورساده خیلی کوچک 6 سانتی
2,700 ریال
بسته آموزشی قطعات مکانیک
555,000 ریال
سازه های اتصالات مکانیکی (1) 24 قطعه
25,000 ریال
سازه ضحیم اتصال I3 با سوارخ کنار
900 ریال
اشتراک در سازه های مکانیکی Mechanical Structure