ابزار عمومی پرکاربرد General Tools

پیچ گوشتی کوچک 2 سو دسته مشکی
8,000 ریال
دم باریک Pro'skit - 1PK-709DS
180,000 ریال
سیم چین Pro'skit - 1PK-067DS
180,000 ریال
پیچ گوشتی ساعتی 6 تایی
45,000 ریال
جعبه ابزار الکترونیک1×3
170,000 ریال
کف چین
77,000 ریال
دم باریک ظریف الکترونیکی
68,000 ریال
جعبه 32 تایی پیچ گوشتی
89,000 ریال
پنس سر کج
15,000 ریال
سیم چین ظریف الکترونیکی
68,000 ریال
پیچ گوشتی 2سو 15cm دسته شفاف
15,000 ریال
پیچ گوشتی 2سو 13cm دسته شفاف
11,000 ریال
اشتراک در ابزار عمومی پرکاربرد General Tools